Statut

STATUT KOŁA NAUKOWEGO
CARITAS ET IUSTITIA

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Siedzibą Studenckiego Koła Naukowego „CARITAS ET IUSTITIA” (zwanego dalej Kołem) jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów), zwana dalej Uczelnią.

§ 2
Koło działa przy Instytucie Administracyjno – Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

§ 3
Koło działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ze Statutem Uczelni.

§ 4
Do realizacji swoich celów Koło korzysta z:
a) obowiązkowych składek członkowskich,
b) środków finansowych wyodrębnionych przez Uczelnię z jej budżetu.
c) ze środków finansowych przekazywanych przez sponsorów

§ 5
Koło może współpracować z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o takich samych prawach lub celach.

§ 6
Koło opiera swoją działalność na dobrowolnej pracy ogółu członków.

§ 7
Koło używa emblematu (załącznik nr 1).

Rozdział II
Cele i zadania

§ 8
Celem działalności Koła jest:
a) działalność popularyzatorska mająca na celu krzewienie wiedzy o pracy socjalnej.
b) rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukowych,
c) nabywanie umiejętności praktycznych w dziedzinie nauk społecznych ,
d) rozwijanie osobowości członków Koła,
e) udzielanie pomocy studentom Uczelni. Udzielanie pomocy drugiemu Człowiekowi.

§ 9
Koło realizuje swoje cele poprzez:
a) współpracę z Władzami Uczelni i organizacjami działającymi na jej terenie.
b) organizowanie spotkań ze specjalistami różnych dziedzin,
c) organizowanie wycieczek terenowych i do placówek naukowych,
d) współpracę z innymi kołami naukowymi, instytutami naukowymi i szkołami średnimi w kraju i za granicą,
e) inne przedsięwzięcia zgodne z duchem tego statutu.

Rozdział III
Członkostwo – prawa i obowiązki

§ 10
Członkowie Koła dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków honorowych.

§ 11
Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zainteresowany problematyką naukową Koła.

§ 12
Członkami honorowymi Koła mogą być absolwenci PWSZ lub zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła.

§ 13
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Koła po jego zatwierdzeniu przez Opiekuna Naukowego.

§ 14
Członkowie honorowi mają wyłącznie głos doradczy.

§ 15
Członków Koła przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji i wpisowego (tj. uiszczenia pierwszej składki członkowskiej).

§ 16
Wysokość składek członkowskich ustalana jest podczas Walnego Zebrania.

§ 17
Każdy członek Koła ma prawo do:
a) udziału w zebraniach Koła,
b) czynnego uczestniczenia w pracach Koła,
c) zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Koła,
d) swobodnego wyrażania swoich opinii, sądów i poglądów na aktualnie omawiany temat w formie dyskusji lub referatu,
e) czynnego udziału i korzystania z imprez, wycieczek, konferencji organizowanych przez Koło,
f) kandydowania i udziału w wyborach do Zarządu Koła,
g) oceniania pracy Zarządu,
h) korzystania z pomocy pracowników naukowych jednostki, przy której istnieje Koło.

§ 18
Członek Koła zobowiązany jest do:
a) podporządkowania się postanowieniom statutu oraz postanowieniom Koła,
b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania swoich obowiązków,
c) terminowego wywiązywania się z powierzonych prac,
d) dbania o dobre imię Koła.

§ 19
Prawo członkowskie gaśnie przez:
a) dobrowolne wystąpienie,
b) wykluczenie – dokonane za zgodą Opiekuna Naukowego w drodze postanowienia Walnego Zebrania członków Koła,
c) na wniosek Zarządu w przypadku postępowania członka Koła sprzecznego ze statutem Uczelni, statutem Koła lub w inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta Uczelni,
d) wykreślenie – dokonane przez Zarząd w przypadku utraty przez członka Koła statusu studenta PWSZ.

Rozdział IV
Władze Koła

§ 20
Władze Koła stanowią:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd Koła.

§ 21
Walne Zebranie członków Koła:
a) jest najwyższą władzą Koła i ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji jego dotyczących (każdy członek ma jeden głos),
b) zbiera się przynajmniej raz w miesiącu,
c) jest zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego Koła.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) wybór oraz – za wcześniejszą zgodą Opiekuna Naukowego – odwołanie Zarządu,
b) określanie kierunków pracy Koła,
c) zatwierdzenie wystąpień Zarządu do władz Uczelni lub organów Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących studiów
i funkcjonowania Uczelni

§ 23
Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w miesiącu na wniosek:
a) Zarządu Koła,
b) Opiekuna Naukowego Koła,
c) przynajmniej 2/3 członków zwyczajnych z podaniem przedmiotu obrad w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wpłynięcia wniosku.

§ 24
O miejscu i terminie obrad Zarząd powiadamia członków Koła co najmniej na 5 dni przed wyznaczoną datą zebrania przez zamieszczenie odpowiednich ogłoszeń.

§ 25
Wszystkie zebrania są protokołowane, a protokoły przechowywane przez Zarząd.

§ 26
Zarząd Koła stanowią:
a) Przewodniczący,
b) Zastępca Przewodniczącego,
c) I Zastępca Przewodniczącego,
d) II Zastępca Przewodniczącego,
e) Sekretarz,
f) Skarbnik.

§ 27
Zarząd wybierany jest spośród członków Koła podczas pierwszego Walnego Zebrania tuż po rozpoczęciu nowego roku akademickiego.

§ 28
Wybór nowego Zarządu zapada kwalifikowaną większością głosów (2/3) w obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania członków Koła.

§ 29
Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki.

§ 30
Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zebrania kończącego kadencję i wyboru nowych władz Koła.

§ 31
Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Koła na zewnątrz oraz wobec władz Uczelni,
b) organizowanie, ustalanie planu i kierowanie pracami Koła,
c) wykonywanie postanowień Koła,
d) zwoływanie Walnego Zebrania,
e) prowadzenie rachunkowości Koła,
f) prowadzenie ewidencji członków Koła,
g) utrzymywanie kontaktów z kołami w innych ośrodkach oraz z innymi organizacjami na terenie Uczelni,
h) zwołanie Walnego Zebrania na żądanie 2/3 ogólnej liczby członków Koła.

§ 32
Zarząd może być zawieszony jedynie przez Walne Zebranie w obecności co najmniej 3/4 członków Koła kwalifikowaną większością głosów (2/3) za uprzednią zgodą Opiekuna Naukowego Koła.

§ 33
Postanowienia, uchwały organów Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

§ 34
Postanowienia Walnego Zebrania lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem Uczelni oraz gdy naruszają powagę lub interes Uczelni.

§ 35
Praca organów Koła ma charakter społeczny.

§ 36
Wszystkie sprawy nieuregulowane w Statucie należą do kompetencji Zarządu Koła.

Rozdział V
Sekcje

§ 37
W celu usprawnienia działalności i zwiększenia efektywności pracy, Koło może dzielić się na Sekcje.

§ 38
Sekcje mogą działać tylko i w granicach określonych niniejszym Statutem.

§ 39
Do Sekcji należeć mogą tylko członkowie zwyczajni Koła.

§ 40
O powołaniu nowej Sekcji decyduje Zarząd w drodze postanowienia po wcześniejszej konsultacji z Opiekunem Naukowym Koła.

§ 41
Propozycje utworzenia nowej Sekcji mogą wnosić wszyscy członkowie zwyczajni lub Zarząd podczas Walnego Zebrania Koła.

§ 42
Każda z Sekcji musi posiadać osobę, stojącą na jej czele, zwaną dalej Szefem Sekcji.

§ 43
Zadaniem Szefa Sekcji jest prowadzenie ewidencji członków oraz kierowanie pracą podległej mu Sekcji.

§ 44
Szefa Sekcji mianuje Prezes Koła w porozumieniu z Zarządem.

§ 45
Każdy Szef Sekcji zobowiązany jest do składania pisemnego raportu z działalności kierowanej przez siebie Sekcji przynajmniej raz w semestrze (lub na żądanie Zarządu Koła w ciągu 7 dni od daty ustnego powiadomienia) oraz przedstawienia planu działania na semestr kolejny.

§ 46
Głównym koordynatorem i zwierzchnikiem wszystkich Sekcji jest Przewodniczący Koła.

§ 47
Szefa Sekcji odwołać może Zarząd Koła bez podania przyczyny lub na uzasadniony pisemny wniosek przynależnych do danej Sekcji członków Koła.

§ 48
Możliwe jest zawieszenie działalności wybranej Sekcji przez Zarząd Koła na czas nieokreślony lub jej rozwiązanie, jeżeli:
a) brak jest wystarczającej liczby członków Koła zainteresowanych prowadzoną przez nią działalnością,
b) działania przez nią podejmowane są sprzeczne z prawem, Statutem Uczelni, Statutem Koła oraz gdy naruszają powagę lub interes Uczelni.

Rozdział VI
Opiekun Naukowy Koła

§ 49
Do kompetencji Opiekuna Naukowego należy:
a) zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji,
b) rozstrzyganie sporów członkowskich,
c) reprezentowanie Koła poza Uczelnią,
d) zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizacje celów Koła.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 50
Zmiany Statutu mogą być dokonywane na wniosek:
a) Zarządu,
b) co najmniej 1/2 wszystkich członków zwyczajnych Koła.

§ 51
Zmiana Statutu następuje podczas Walnego Zebrania Członków Koła bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania członków za uprzednią zgodą Opiekuna Naukowego.

§ 52
Statut Koła obowiązuje z chwilą przyjęcia go przez Walne Zebranie Członków, pozytywne zaopiniowanie przez Opiekuna Naukowego oraz zatwierdzenie przez Rektora Uczelni.